آدرس: خیابان حکیم نظامی ، نبش چهارراه امین(شریعتی)
 
شماره تماس : 36292838-031